Vedtægter

VEDTÆGTER

for

BÆKKE JAGTFORENING

Lokalforening  (kreds 4 ) under

Danmarks Jægerforbund (DJ)

 ---------------------------------------------------------------

1.0 Navn og hjemsted

 

1.1 Foreningens navn er:  Bække Jagtforening

 

1.2 Foreningens hjemsted er: Vejen Kommune.

 

 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

 

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ)

      hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

 

2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

 3.0 Formål og opgaver

 

3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og   

      fremme disses interesser i tilslutning til DJ`s formål

 

 4.0 Optagelse

 

4.1 Enhver interesseret - indenfor Vejen Kommune - kan optages i foreningen.

     Andre kan- evt. optages- ved henvendelse til bestyrelsen.

 

4.2 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning. Er foreningens bestyrelse

      forpligtet til at give orientering til politiet. Eller om fornødent tilbagekalde en

      våbenpåtegning over for et medlem. Der efter bestyrelsens skøn. Uanset hvilken

      årsag. Ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben.

 

 5.0 Ophør

 

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftligt varsel til 

      udgangen af December.

 

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmer      

      af bestyrelsen fastsatte regler.

 

5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet    til skade for foreningen.

 

 5.4 Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor.

 

5.5 Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter§ 37.

 

5.6 Medlemskabet ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

 

 6.0 Kontingent og hæftelse

 

6.1 Medlemmerne betaler et -af generalforsamlingen- fastsat årligt kontingent.

 

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingent-reduktion for familie -,

      junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer,  og i øvrigt træffe nærmere

      bestemmelse om forfaldstid m.v.

 

6.3 Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

 

7.0 Ordinær Generalforsamling

 

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

 

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar/februar  måned. Forslag, der

      ønskes optaget på dagsorden, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før

      generalforsamlingens afholdelse, gerne på mail Nykjaer04@hotmail.com

 

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og

      indkomne forslag skal ske i DJs` medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til

      medlemmerne med mindst 2 ugers varsel

 

7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

 

      1. Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører.

      2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære         

          generalforsamling

      3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

      4. Forslag fra bestyrelsen.

      5. Indkomne forslag

      6. Fastlæggelse af kontingent.

      7. Valg af formand eller kasserer.

      8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

      9. Valg af supleanter.

     10. Valg af to revisorer og to revisorsupleanter.

     11. Eventuelt.

 

8.0 Ekstraordinær generalforsamling

 

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det

      påkrævet, eller når mindst 2/3 medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer

      dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig

      begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde

      ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelse til

      ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftlig til

      medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

 

 9.0 Afstemninger

 

9.1 Generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

9.2 Hvert medlem har en stemme.

 

9.3 Afstemninger sker skriftligt hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 3

      medlemmer begærer skriftlig afstemning.

 

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet

      fremgår af disse vedtægter.

 

9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige

      tilstedeværende medlemmer stemmer derfor

 

10.0 Bestyrelsen

 

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse

        af foreningen.

 

10.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

 

10.3 Valgperiode er 2 år. Genvalg kan finde sted.

 

10.4 Formand og Kasserer vælges på generalforsamlingen.

 

10.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.

 

10.6 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller (f.eks. 3 af 5)

        medlemmer af bestyrelsen begærer det.

 

10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til

        stede.

 

10.8 Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.

 

10.9 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. i tilfælde af

        stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme

        afgørende.

 

 11.0 Tegningsret

 

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis

        næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

 

11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til

        kassereren.

 

12.0 Formue og regnskabsår

 

12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre

        værdipapirer.

 

12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.

 

13.0 Revision

 

13.1 De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. punk 7, reviderer

        regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at

        påse at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de

        fastsatte retningslinier

 

13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

 

13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

 

14.0 Sammenslutning

 

14.1 Generalforsamling kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers

        stemmer vedtage , at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under

        DJ, således at foreningen aktiver og passiver overtages af den fortsættende,

        fælles lokalforening.

 

 15.0 Opløsning.

 

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer  på  to hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

 

15.2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtigelser er opfyldt – forvaltes af Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftes en ny jagtforening under Jægerforbundet i foreningens område inden for femårsperioden. overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægerforbundet, som skal anvende den til naturbevarende formål.   

 

16.0 Udmeldelse af Danmarks Jægerforbund

 

16.1 Ved udmeldelse af Danmarks Jægerforbund, har Danmarks Jægerforbund ingen krav på foreningens formue og aktiver, som forbliver i Bække Jagtforenings varetægt.

 

 

Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 05 februar 2010.                                                                

 

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/