Schweisshunderegister

 

http://www.schweiss.dk/hundeforere?postnr=&kommune=All&by=&region=5&page=1

 

 

 2015 - 2016

 

Bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt 1)

 

I medfør af § 11, stk. 2 og 3, § 49, stk. 1, 3 og 5, og § 54, stk. 3 og 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, som ændret ved § 10 i lov nr. 564 af 24. juni 2005 og ved § 18 i lov nr. 1571 af 20. december 2006, fastsættes:

 

Kapitel 1

 

Eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt

 

§ 1.

 

Såfremt der under jagt på klovbærende vildt konstateres tegn på anskydning af sådant vildt, skal indehaveren/indehaverne af jagtretten, hvis vildtet ikke er fundet inden 6 dagtimer (fra solopgang til solnedgang) efter anskydningen, sørge for, at der med henblik på aflivning af vildtet tilkaldes en hundefører bemyndiget af Skov- og Naturstyrelsen efter § 2, stk. 1,

 

Stk. 2. Deltager indehaveren/indehaverne af jagtretten ikke selv i jagten, påhviler forpligtelsen til at tilkalde en hundefører som foreskrevet i stk. 1, den, der har anskudt vildtet.

 

§ 2.

 

Skov- og Naturstyrelsen kan bemyndige hundeførere og andre til at eftersøge og aflive anskudt eller på anden måde nødstedt vildt, herunder fugle, der findes indsmurt i olie.

 

Stk. 2. De personer, der er bemyndiget efter stk. 1, har mod forevisning af behørig legitimation uden retskendelse adgang til privat område, når formålet er at eftersøge og aflive nødstedt vildt, jf. lovens § 11, stk. 1.

 

Stk. 3. Legitimerede hundeførere bemyndiget efter stk. 1, må under eftersøgning efter § 1, stk. 1, ikke medtage andre hunde end den af legitimationen omfattede schweisshund. Hundeføreren kan medtage jagtvåben samt én ubevæbnet hjælper.

 

Stk. 4. Skov- og Naturstyrelsen nedsætter et schweissudvalg, der skal afgive indstilling om udpegning af de hundeførere, der bemyndiges efter stk. 1. Schweissudvalget er endvidere rådgivende i spørgsmål om schweissarbejdet, der forelægges det af Skov- og Naturstyrelsen, eller som udvalget tager op af egen drift. Udvalget indstiller endvidere, til Skov- og Naturstyrelsen, hvorledes de i § 6 nævnte retningslinjer bør udformes. Skov- og Naturstyrelsen fastsætter udvalgets forretningsorden.

 

§ 3.

 

Skov- og Naturstyrelsen udfærdiger legitimationskort til de personer, der er nævnt i § 2, stk. 1. Legitimationskortet skal forevises grundejeren eller den jagtberettigede på forlangende.

 

§ 4.

 

Inden de hundeførere, der er nævnt i § 2, stk. 1, indleder en eftersøgning efter § 1, stk. 1, og fortsætter denne i et område, hvor den pågældende hundefører eller rekvirent ikke er jagtberettigede, skal hundeføreren underrette politiet om eftersøgningen.

 

Stk. 2. Findes det nødstedte vildt ikke, skal hundeføreren sikre, at grundejeren eller den jagtberettigede, der har været berørt heraf, underrettes om forløbet af eftersøgningen.

 

Stk. 3. Findes det nødstedte vildt, skal hundeføreren sikre, at grundejeren eller den jagtberettigede bliver underrettet om, hvor vildtet er eller kan findes med henblik på, at denne kan sætte sig i besiddelse af vildtet.

 

§ 5.

 

Aflivning af nødstedt vildt skal foregå så smertefrit og så hurtigt som muligt.

 

Stk. 2. Hundeførere, der er legitimerede til at eftersøge og aflive nødstedt vildt, må anvende glatløbet haglgevær til aflivning også i tilfælde, hvor vildtarten efter reglerne i bekendtgørelsen om skydevåben og ammunition, der må anvendes til jagt, ikke må beskydes med haglgevær.

 

§ 6.

 

Skov- og Naturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for hundeføreres eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt.

 

Kapitel 2

 

Tilbagekaldelse af bemyndigelse m.v.

 

§ 7.

 

Skov- og Naturstyrelsen kan tilbagekalde bemyndigelsen efter § 2, hvis reglerne i lov om jagt og vildtforvaltning eller de regler, der er fastsat i medfør af loven, ikke overholdes. Det samme gælder, hvis Skov- og Naturstyrelsen skønner, at det ikke længere er formålstjenligt at opretholde bemyndigelsen.

 

§ 8.

 

Skov- og Naturstyrelsens afgørelser i henhold til § 2, stk. 1, og § 7 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

Kapitel 3

 

Straf og ikrafttræden

 

§ 9.

 

Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af § 1, § 4, eller § 5, med bøde.

 

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

 

1) voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor, eller

 

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

 

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

 

§ 10.

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2007.

 

Stk. 2. Kapitel 3 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 40 af 21. januar 1994 om pleje af tilskadekommet vildt, overdragelse af dødt vildt og opsporing og aflivning af nødstedt vildt ophæves.

 

Miljøministeriet, den 27. april 2007

 

Connie Hedegaard

 

/Anne-Marie Rasmussen

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/